Cíle ADET

Hlavním cílem Asociace je ochrana spotřebitelů – klientů nebankovního devizového trhu.
Asociace si dále klade za cíl:
  • propagovat a podporovat dobré jméno členů, jejich znalostí a kvalitních služeb,
  • angažovat se na poli samoregulace členů, jejich znalostí a kvalitních služeb,
  • angažovat se v procesu legislativních změn,
  • upevňovat právní povědomí a prohlubovat osvětu členů sdružení, jejich růst a kvalifikační zdatnost,
  • hájit zájmy klientů členů ADET, zastupovat společné zájmy vůči státním a nestátním institucím.
Asociace pro devizový trh dohlíží na prosazování principů poctivého obchodního styku a usiluje o posílení obecné důvěry v nebankovní sektor devizového trhu.
Asociace pro devizový trh v souladu s obecně uznávanými etickými principy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR vytváří sbírku vlastních vnitřních norem, které se její členové dobrovolně zavázali dodržovat.

 

Každý člen Asociace pro devizový trh garantuje při poskytování finančních služeb:

  • precizní dodržování nejvyšších standardů obchodní etiky,
  • dodržování příslušných ustanovení právního řádu ČR a
  • plnění povinnosti vůči České národní bance a Ministerstvu financí ČR.